PDA یارمه‌تیی تاكه‌كه‌سیی ژماره‌یی

بینینی ته‌واوه‌تی : باجاريك يادي جوانه مه رك ئه رده لان به كربكه ينه وه


daban-azad
04-28-2011, 02:11 PM
http://webchinupload.com/files/ardelan-bekir-213x300.jpg

ئه رده لان به كرله سالي 1967له بنه ماله يه كي كورد به روه رله كه ره كي خانه قا له شاري هه وليرله دايك بووه هه رله ته مه ني منداليدا خولياي هونه روكوراني بووه منداليكي جست وجالاك بووه هه ميشه خؤشه ويستي مندالاني ده وروبه ري بووه له سالي1973ده جيته به رخويندن له قوتابخانه ي نيشتماني سه ره تاي قؤناغي سه ره تاي له وئ ته واوده كات دواترده جيت بؤقؤناغي ناوه ندي بؤدريزه دان به خويندن به لام به هوي هه ستي نيشتمان به روه ري له خويندن داده بريت له م سه رده مه دابه يوه ندي به ريزه كاني بيشمه ركه ي كوردستان ده كات به لام به هؤي بجوكي ته مه نيه‌ وه وه رناكيريت تاده كاته سالي1985له ته مه ني 18ساليدابه فه رمي ده جيته ريزه كاني بيشمه ركه ي كوردستان وه كوبيشمه ركه يه كي جالاك به شداري جه ندين جالاكي نه هيني ده كات دواتر توشي كرفت ده بيت ده جيته ده ره وه ي هه ولير ئه رده لان جاريك بريندارده بيت به سه ختي دواتربه نه هيني ده كواستريته وه بؤهه وليرجاره سه رده كري_له سالي1989له شاري به غداد ده ست كيرده كريت ئازاروئه شكه نجه ي زورده دريت؟له رابه رينه مه زنه كه ي سالي 1991بيشمه ركه يه كي جاونه ترس بوده وريكي بالاي هه بوله رزكاركردني شاري هه ولير؟وه كؤراني كوتوه له سه رده مي بيشمه ركايه تي وه وه كوبيشمه ركه هه لسوكه وتي كردوه.له سالي 1990كاسيتيكي تؤماركردوه به ناوي (سه رتاباي كوردستانه سووتابه نامه ردا )دواي هه مان سالي رابه رين ده روات بوده ره وه جونكه كه سوكاري ده ليت سيخوري ليكرابوله لان به عسه وه هه ولي تيروركردني درابو؟دواترله سالي1993به سه ردان ده كه ريته وه كاستيكي كؤراني تؤمارده كات به ناوي.(دنيادنياوه فاي نيه دنياي سه رمايه داريه)ده وريكي بالاي هه بو هونه رمه ندجونكه هه رله سه ره تاي كاري هونه ريدابه رهه مي به بيزي هه بو له روي تيكستو ئاوازوموزيك له به رئه مه ش واي كردبوجه ماوه ريكي باشي له ده وركؤبيته وه ؟جه ند ئه لبومي كؤراني باشي تؤماركردوه كه به شيوه يه كي زانستي(كجي كاور.به ينؤ.زورئه ترسم.هه وره مان)ئه مانه به كاسيت تؤماركراون وه له سه ره تاي سالي1990وسالي1980سه رجه م كورانيه كاني تاموجيزيكي تايبه تي خؤي هه بوله مه قام به تايبه تي حه يراني ده شتي هه وليركه كاريكه ري له سه ردروست كردبو؟ئه رده لان هاري كاري هونه رمه نداني كردوه به تايبه تي موزيك وكوراني بؤئه وه ي هونه ري كوري به ره وبيش بجيت؟دوري ئه رده لان زوركاري كه ري هه بوله سه رزياني روزانه ي غه ريبي له ده نكي وكؤراني ره نكي داوه ته وه له دواي 15سال زيان له ستؤكولمي بايته ختي سويد هيج كوران كاري به سه رزيان وهه لسوكوتي نه هات جوانه مه رك هه رباسي هه وليروخانه قاو هاوري باشي ده كرد؟له روي زياني كومه لايه تي زياني هاوسه ري بيك نه هينابو؟ئه رده لان له ناوهاوري يانيداجكه له كه سيكي سه ركوتوداكه سيكي دل باكو راستكوبو هه ميشه حه زي له هاوري راستكؤبو.كه سيكي قسه خؤش بوله هه مان كاتيشداخه مه كاني به جه ماوه ره كه ي نيشان نه ده دا.مالي ئه رده لان له ستؤكولم وه ك مالي هونه رمه ندان وابو حه زي ده كرد هه ميشه خزمه تي هاوري كاني بكات هونه رمه ندانيش سه ردانيان ده كرد؟ئه رده لان له أسياوئه وروباو أسترالياو ئه مريكا كؤنسيرتي0ئه نجاوداوه0ده وريكي بالاي هه بوله ئاهه نكه كاني نه وروز:باش 15سال له غه ريبي 2008ده كه ريته وه كوردستان جه ندين كؤنسيرت بؤجه ماوه ره كه ي آنجام ده دات.وه سه رداي سه روك بارزاي ده كات زوردلخؤش ده بيت به ئازادي كوردستان وميلله ته كه ي؟دواترسه رداي ناوشاري هه وليرده كات وهيوايه تي كه ص ي ئيسكان بوه سه رداني كرد؟كه س له م بروايه دانه بونه خؤش بيت هيج كات ئه م نه خؤشيه ي نه ده ركان جونكه خاوه ن دليكي كه وره به دواترله بايزيكي ساردي سويد ريكه وتي سالي 2009به هؤي نه خؤشيه كي كوشنده له نه خؤشخانه ي كارو لينسكاي ستؤكولم مالئاواي كرد كه ساني تايبه ت ده لين ئه م نه خؤشيه ي أرده لان ترسناكه وجاره سه ري نيه جؤن له كورجيله كاني ئه رده لاني داودواتر دله كه وره كه ي له ليدان كه وت؟أم كؤجه ي ئه رده لان بوهؤي دل ته نكي هاورييان وهونه رمه نداو كه سوكاري جونكه هاوريياني ئه رده لان مالئاواي يه كجاريان له ئه رده لان كرد دواتذ ته رمي جوانه مه رك له ستؤكولم به ره وهه وليربه ري كرا دواترله فروكه خانه له لان جه ماورو هونه رمه نداو به ربرسان ته رمي جوانه مه رك كه رينرايه وه مالي خؤيان له خانه قا دواترله لايه ن داكي به شين ورؤرؤكرياني هونه رمه ندان دواتر ته رمي جوانه مه رك به ناوشاري هه وليركه رينرا دواتربه خاكي هه وليرسبيردرا له كؤرستاني شيخ أحمده_@؟؟؟؟؟؟؟نوسه ر_:كارزان موبايل[/quote]

daban-azad
04-28-2011, 08:33 PM
thankssthankssthankssthankssthankssthankssthanksst hankssthankssthankssthankssthankss

Renwar hawlere
04-29-2011, 10:57 PM
ده‌ست خۆش برا@#@#@#

BlacK KinG
04-29-2011, 11:51 PM
ده‌ست خۆش سه‌ركه‌وتو بی clupclupclup

daban-azad
04-30-2011, 11:24 AM
thankssthankssthankssthankssthankssthankssthanksst hankssthankssthankssthankssthankss