یانەی کوردکلیك


لینکە گرنگەکان گەرانەوەی پاسۆرد داواکاری چالاك کردی ئەندم چالاککردنی ئەندامگه‌ڕانه‌وه‌   یانەی کوردکلیك > هه‌مه‌ڕه‌نگ > هه‌مه‌ڕه‌نگ
 

زیاد كردنی وه‌ڵام
 
ئامرازه‌كانی بابه‌ت شێوازه‌كانی نیشاندان
كۆن 09-03-2010, 11:25 PM   #1

باتاسى

گروپی کورد کلیک
 
وێنه‌ی ئه‌ندامی باتاسى
 


باتاسى is on a distinguished road
ناردنی په‌یام له‌ڕێگای Yahoo ی باتاسى

سه‌ره‌كی بابةتى ( ثؤشاكى تةسك )

( ضؤشاكى تةسك )

نووسينى/ حاتةم باتاسى

طومانى تيَدا نية لةو بارودؤخةى كة ئيَستا ئيَمةى كورد تيادا زيندةطى دةكةين طؤرِانكاريةكى بةرضاو لة ضةندةها بوارةكانى ذيان هاتؤتة ئاراوة ، وة تاكةكانى نيَو كؤمةلَطاى كوردةواريش هةميشة ئةو رِاستية ئةزانن كةوا ئةو هةموو طؤرِانكارية ض جؤرة كاريطةريةكى ئةوتؤى بة ضةندةها شيَوازى جيا جيا كردؤتة سةر هةموو لايةك بة تايبةتيش ضينى هةرزةكار بة كورِو كضةوة كة تازة ثيَطةيشتوونة و لةو تةمةنة ضاو بةو هةموو طؤرِانكارية ثرِ لة سةرنج رِاكيَشة هةلَََََديَنن كة بة شيَكى هةرة زؤريان بةو ثةرِى خؤشحالَيةوة ثيَشوازى لىَ ئةكةن و ئاشنايةتى لةطةلَدا ثةيدا ئةكةن و تةنانةت بة شيَوازيَكى ئةوتؤ هؤطريان دةبن زؤر بة زةحمةتة كة بتوانن لةو هةموو حةزانة دةستبةردار ببن بة تايبةتيش ثؤشاكى بيَطانة كة بةتةواوةتى كاريطةرى خؤى كردؤتة سةر هةست و نةست و خولياى طةنجةكانمان بة كورِان و كضانةوة بؤية واى لىَ هاتووة هةميشة لة ثؤشاكى جوانى كوردانة زياتر ئةو ثؤشاكانة بثؤشن ، ئةطةر ضاويَك بة شويَنة قةرةبالغيةكان بخشيَنين بة تايبةتيش ناو بازارِةكانى شاردا ئةو كاتة دةطةينة ئةو رِاستيةى كة ضؤن طةنجةكانمان بةذن و بالاَى قيت و قؤزى خؤيان بةثؤشاكى بيَطانة با دةدةن تةنانةت هةنديَكيان بة خةيالَ وا دةزانن لة ناو ئةوروثا دةسوورِيَنةوة ، بة تايبةتيش ئةوةى ليَرةدا بة ثيَويستى دةزانم ئاماذةى ثىَ بكةم ثؤشاكى زؤر تةسكة وةك ثانتؤلَى سةيرو سةمةرةى لة رِادة بةدةرى زؤر تةسك ، وةك ئاشكراية زؤريَك لة هةردوو رِةطةزى نيَرو مىَ لة طةنجةكانمان خوويان ثيَوة طرتووةو لة ثؤشينى كةمتةرخةميان نةكردووة ، لة رِاستيدا من بةلامةوة زؤر سةيرة و نازانم ئةو جؤرة طةنجة جوانانة ضؤن بةو شيَوازة لاشةى ناسكيان بة ثؤشاكى ئةوةندة تةسك دةحةسيَتةوة كة هةموو لاشةيان توند ثىَ دةطوشريَت ! ضؤن بةثىَ ى ئةو كاتانةى كة خؤيان ثىَ دادةثؤشن ئازارى ثيَوة ناضيَذن ! بةلَىَ با ئةو جارة بلَيَم عةيب نةبيَت نةك ثانتؤلَى زؤر تةسك تةنانةت تةنكيش هةية كة هةر هةموو ئةندامةكانى شويَنةكة لةلاشةيان بة هةر شيَوازيَك بيَت دةردةثةرِيَنيَت بة تايبةتيش هى رِةطةزى مىَ كة ئةبيَتة جيَطاى سةرنج رِاكيَشانى هاو رِةطةزةكةى بةرامبةرى كة نيَرة ، ئةمة لة لايةك لة لايةكى تريشةوة هةق واية ئةو جؤرة طةنجانة بير لةوةش بكةنةوة ئةطةر لةناكاو هةرلةكاتى جم و جؤلى خؤ باداندا ئةو ثؤشاكة زؤر تةسكة بة تايبةتيش ثانتؤلةكة كة ئةندامى ثرِ لة عةيبى طرنطى هةردوو رِةطةزى تيادا حةشار دراوةو هةر لة ناو شويَنة قةرةبالَغيةكاندا ليَك هةلَوةشايةوةو تةقى ئةو كاتة ضى دةكةن ! بؤ بير لةوة ناكةنةوة ئةو هةموو قورساييةى لةش بة تايبةتيش ئةطةر يةكيَك زؤر قةلَةو بيَت وة بكةويَتة ناو ئةو ثانتؤلَة تةسك و تةنكة وة هيَزى بةرطريش بؤ مةبةستى هةلَطرتن نةما لة لايةن ثؤشاكةكة ئةوكاتة ضى رِوو دةدات ! ضى دةكةيت ! لة ناو خةلَك و قةرةبالَغى بيت بؤ كوىَ دةضيت ! ضؤن و بة ضى عةيب و عارت لةوىَ دادةثؤشيت ! ضؤن بة فرياى خؤت دةكةويت ! دةسا هةر خؤت وةلاَمى ئةو هةموو ثرسيارانةى سةرةوةش بدةرةوةو خوزطةو سةد خؤزطةش دةمزانى وةلاَمةكان ضؤن دةبوون ! بةلاَم من هيضتان لةو بارةوة لىَ ناشارمةوة بؤية حةز دةكةم وةك نموونةيةك بؤ مةبةستى ئةوةى وانةيةكى لىَ فيَر ببن و لىَ وةربطرن ئةوةتان بؤ باس بكةم : جاريَكيان لة ناو بازارِى شاردا كضيَكى طةنج و ناسك و سةرنج رِاكيَش لة نيَو ئاثؤراى قةرةبالَغى دا كة ثانتؤلَيَكى زؤر تةسك و تةنكى ثؤشيبوو لةثرِ هةر لةطةلَ هةنطاوى رِؤيشتندا ثانتؤلَةكةى لة بةريةوة لىَ دةتةقيَت و لة شةرما ئارةقةيةكى زؤر بة هةموو لةشى ديَتة خوارةوةو رِةنطى زةرد هةلَدةطةرِيَت و هةر وةخت بوو لة هؤش خؤى بضيَت ، هيضى ثىَ نةما ناضار بوو زؤر بةثةلة خؤى بطةييَنيَتة دوكانى مام حاجيةك كة لة شويَنةكةوة بؤ ئةو مةبةستة نزيك بوو، مام حاجيش لة دواى ئةوةى لة مةسةلةكة تىَ ئةطات ، نايكاتة نامةردى بةثةلة دةضيَت ثانتؤلَيَكى ترى بؤ ثةيدا دةكات بةلاَم هةر باش بوو لة تةقاوةكة بةرينتر بوو ، دةداتة دةست كضةكة لة دواى ئةوةى كضةكة هةر لةناو دوكانى مام حاجى لة ثةنايةك ثانتؤلَة درِاوةكة دادةكةنىَ و ثانتؤلَةكةى كة مام حاجى بة خيَرى خؤى بؤى هيَنابوو دادةثؤشيَت ، ئينجا بة بىَ ئةوةى سوثاسى مام حاجى بكات وة بةبىَ ئةوةى خواحافيزى لة مام حاجى بكات بةثةلة كضةكة تةكسيةك ئةطريَت و دةرِوات .
دةسا ئيَوةش ثيَش ئةوةى كار لة كار بترازيَت ورياى خؤتان بن ، با ديمةنة جوانةكانتان لة بةرضاوى خةلَك بةو شيَوازة سةرنج رِاكيَشيَكى ناشرين نةبيَت ، ئةو ثؤشاكةى كة دةيثؤشن ثرِ بة ثيَستى خؤى بيَت ، زيادة رِؤيى لة تةسكى و تةنكى نةكةن ، با ئةو ثؤشاكةى كة دةيثؤشن هةم لةطةلَ لاشةى ناسكتان طونجاو بيَت هةم لةطةلَ كةسيَتيتان شياو بيَت .باتاسى لێره‌ نییه‌   وه‌ڵام دانه‌وه‌ له‌گه‌ڵ ده‌ق كردن
كۆن 09-05-2010, 04:17 PM   #2

dlakam.f.c.b

سه‌رپه‌رشتیاری برگه‌ی وه‌رزش
 
وێنه‌ی ئه‌ندامی dlakam.f.c.b
 

dlakam.f.c.b is on a distinguished road

سه‌ره‌كی

dastt xosh bitdlakam.f.c.b لێره‌ نییه‌   وه‌ڵام دانه‌وه‌ له‌گه‌ڵ ده‌ق كردن
كۆن 09-05-2010, 06:07 PM   #3

MANASA

گروپی کورد کلیک
 


MANASA is on a distinguished road

سه‌ره‌كی

ده‌ ست خۆش سه‌ رکه وتووبیتMANASA لێره‌ نییه‌   وه‌ڵام دانه‌وه‌ له‌گه‌ڵ ده‌ق كردن
زیاد كردنی وه‌ڵام

ئامرازه‌كانی بابه‌ت
شێوازه‌كانی نیشاندان

یاسای په‌یام
ناتوانی بابه‌تی نوێ بنووسی
ناتوانی وه‌ڵام بۆ بابه‌ت بنووسی
ناتوانی فایله‌كانت باربكه‌ی
ناتوانی به‌شداریه‌كانت چاك بكه‌ی

BB codeچالاكه‌
خه‌نده‌كان چالاكه‌
كۆد [IMG] چالاكه‌
كۆد HTML ناچالاكه‌

گواستنه‌وه‌ی خێرا


ئێستا كاتژمێر : 08:01 PM به‌كاتی كوردستان


   style yanae kurdclick - New Style - Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd KD